Obwieszczenia Wójta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Skoroszyce dnia 25.05.2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SKOROSZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 - tekst jednolity), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 - tekst jednolity z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce – etap 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://www.skoroszyce.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 1400, w siedzibie Urzędu Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17, sala 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skoroszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2021 r. lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@skoroszyce.pl z dopiskiem „mpzp Skoroszyce”, w terminie jak wyżej.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r. poz. 247 - tekst jednolity z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@skoroszyce.pl z dopiskiem „mpzp Skoroszyce”, w terminie jak wyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skoroszyce.

 

Wójt Gminy Skoroszyce

 

Wójt Gminy Skoroszyce informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl

 

Obwieszczenie wywieszono w terminie od 25 maja 2021 r. do 9 lipca 2021 r.:

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Skoroszyce,
  • na stronie BIP Urzędu Gminy.