2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy materiałów dydaktycznych oraz usługi szkoleniowe


Zamówienie dotyczy projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nr Umowy  RPOP.09.01.01-16-0004/19-00 z dnia 11.09.2020 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO