2024

Zaproszenie do złożenia oferty - Remont zalecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewie


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(roboty budowlane)

Wójt Gminy Skoroszyce działając w imieniu Gminy Skoroszyce zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:


„Remont zalecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewie

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

GMINA SKOROSZYCE

ul. Powstańców Śląskich 17

48-320 Skoroszyce

NIP 753-24-06-077

REGON 731412941

tel. 77 431 89 78

fax: 77 431 80 29

Strona www: www.skoroszyce.pl

E –mail: inwestycje@skoroszyce.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek- Piątek 700-1500

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewie zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 1. Termin wykonania zamówienia: 15.04.2024 r.

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. zdolności technicznej i zawodowej

 2. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziału postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. aktualny odpis właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacjo działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. oświadczenie o spełnienie warunków w postępowaniu określonych w zaproszeniu.

 1. Termin związania oferta.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na Formularzu ofertowym wg wzoru załącznika nr 1 do Zaproszenia.

 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

 6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej nazwy firmy i siedziby.

 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

 8. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione do podpisywania oferty. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być opisane i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za nieistniejące.

 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,

 2. Dokumenty wymienione w pkt.6a,

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: agaszek@skoroszyce.pl

Termin przesłania oferty upływa w dniu 12.01.2024 r. godz. 10.00

 1. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie :

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100%

100

 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną.

 2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:, Anna Gaszek, e-mail: agaszek@skoroszyce.pl, tel. 77 431 89 74.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia

 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie

 1. Informacje o udzieleniu zamówienia:

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców, po upłynięciu terminu składania ofert.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

 • Zapytanie ofertowe

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2024-02-06 08:58 Liczba pobrań: 1

 • UMOWA

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2024-02-06 08:58

 • Przedmiar

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2024-02-06 08:58

 • Formularz ofertowy

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2024-02-06 08:59