Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2021-04-11 09:14:07

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy materiałów dydaktycznych oraz usługi szkoleniowe

Zamówienie dotyczy projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nr Umowy  RPOP.09.01.01-16-0004/19-00 z dnia 11.09.2020 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO