Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce dla obrębów: Giełczyce, Makowice, Stary Grodków.