Gospodarka przestrzenna

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko