Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko