Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Wójt Gminy Skoroszyce z dniem 28września 2020 roku powierzył PanuBernardowi RudkowskiemuSekretarzowi Gminy pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Skoroszycach.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Urzędu Gminy w Skoroszycach,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Skoroszycach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Koordynator do spraw dostępności – Bernard Rudkowski

Dane kontaktowe:

tel. tel. 0 77 431 80 82, 077 431 80 83 
e-mail: sekretarz@skoroszyce.pl