Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062), Wójt Skoroszyc wyznaczył w Urzędzie Gminy w Skoroszycach koordynatora do spraw dostępności.

Funkcję tę pełni: Bernard Rudkowski - Sekretarz Gminy;
Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17, pok nr 19, telefon kontaktowy 77 4318971, e-mail: sekretarz@skoroszyce.pl

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Skoroszyce;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 wyżej cytowanej ustawy;
3) monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego