Komisje Rady

Komisja Budżetu

Skład Komisji:

1. Aurelia Juśkiewicz - przewodniczący

2. Anna Kalisz - członek

3. Marcin Kapinos - członek

4. Piotr Klimas  - członek

5. Jan Srebniak - członek

Kompetencje Komisji:
zadania z zakresu budżetu, finansowania, planowania i opiniowania.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Młodzieży

Skład Komicji:
1. Janina Rogalińska - przewodniczący
2. Violetta Bolerowska  - członek
3. Czesława Gmyr  - członek
4. Katarzyna Gawlas   -członek
5. Rafał Kraska - członek

Kompetencje Komisji:
zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Skład osobowy Komisji:
1. Kazimierz Winnik - przewodniczący
2. Urszula Fornalik - członek
3. Marcin Rzepka  -  członek
4. Jan Jakisz  - członek
5. Henryk Sokołowski - członek

Kompetencje Komisji:
zadania z zakresu rolnictwa, handlu i usług, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji, ochrony środowiska i porządku publicznego.

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
1. Czesława Gmyr - przewodniczący
2. Aurelia Juśkiewicz - członek
3. Jan Jakisz - członek

Kompetencje Komisji:
kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości.
Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
Kompetencje Komisji wynikają z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji:
1. Jan Srebniak - przewodniczący
2. Marcin Kapinos - członek
3. Rafał Kraska - członek

Kompetencje Komisji:
rozpatruje skargi na Wójta Gminy Skoroszyce oraz kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy