Komisje Rady

Komisja Budżetu

Skład Komisji:

1. Jan Filas - przewodniczący

2. Urszula Fornalik - członek

3. Anna Kalisz - członek

4.  Jolanta Klimas  - członek

5. Anna Słowiak - członek

Kompetencje Komisji:
zadania z zakresu budżetu, finansowania, planowania i opiniowania.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Młodzieży

Skład Komicji:
1. Janina Rogalińska - przewodniczący
2. Krzysztof Bryła  - członek
3. Czesława Gmyr  - członek
4. Aurelia Juśkiewicz   -członek
5. Henryk Sokołowski - członek

Kompetencje Komisji:
zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Skład osobowy Komisji:
1. Ryszard Kaczmarczyk - przewodniczący
2. Krzysztof Jagusz- członek
3. Marcin Rzepka  -  członek
4. Kazimierz Winnik  - członek
5. Beata Malec - członek

Kompetencje Komisji:
zadania z zakresu rolnictwa, handlu i usług, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji, ochrony środowiska i porządku publicznego.

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
1. Anna Słowiak - przewodniczący
2. Aurelia Juśkiewicz - członek
3. Ryszard Kaczmarczyk - członek

Kompetencje Komisji:
kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości.
Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
Kompetencje Komisji wynikają z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).