Studium

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce 2023