Informacja publiczna

Program ochrony powietrza 2020


Sejmik Województwa Opolskiego przyjął Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych uchwałą nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dn. 5 sierpnia 2020 r. poz. 2186). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Link: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/

Z treścią ww. uchwały oraz z Uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ww. programu ochrony powietrza i Podsumowaniem, o którym mowa odpowiednio w art.. 42 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza – Program ochrony powietrza 2020 

(link https://bip.opolskie.pl/2020/01/program-ochrony-powietrza-2020-r/ ).