Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi projektowej - Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giełczyce


Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż w zaproszeniu do składania ofert,

w punkcie "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert" użyto nieprawidłowego adresu e-mail.