Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu- Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie - Etap II