Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego


Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w ramach Zapytania ofertowego na dostawę centralnego urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego z dnia 10.03.2022 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.