Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Cyfrowa Polska - dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)


Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z modułami E-Obywatel - 1 licencja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 (nr umowy o powierzenie grantu: 3186/1/2021)