Zaproszenia do składania ofert

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce na 2021 r.