Nabór na wolne stanowisko

Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach


praca.jpg,
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Skoroszyc

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach ul. Nyska 11

nazwa stanowiska pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształceniewyższedrugiego stopnia o kierunku: chemia, ochrona środowiskalub pokrewne,
 • staż pracy: minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 • predyspozycje osobowościowe: kreatywność, lojalność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętności zawodowe: doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, zdolność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, głównie Excel, Word i system Windows 7-10), umiejętność zarządzania czasem pracy, obsługa urządzeń biurowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa wodnego i prawa ochrony środowiska.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
 • Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
 • Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
 • Opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z ich wykonania.
 • Przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
 • Określanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
 • Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
 • Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
 • Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
  • fizyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie,
  • uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz statyczne obciążenie mięśni tułowia, budynek piętrowy konieczność poruszania się po kondygnacjach.
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skoroszycach lub Komórce Kadr Urzędu Gminy w Skoroszycach (zgodny z Dz.U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869 – załącznik nr 1),
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat takie posiada),
  • opinie, referencje (jeżeli kandydat takie posiada),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
   1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
   2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
   3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
   4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*
 2. Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Skoroszyce jest Urząd Gminy Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, reprezentowany przez Wójta Gminy
 • inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminyjest radca prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul Krakowska 37/203 Opole, kancelaria1@onet.pl,;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Kierownik Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  6 ust. 1 lit b) oraz c)unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacjitj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;
 • jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

 

*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.).

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skoroszycach i w Komórce Kadr w Urzędu Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Zakładu Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17 pok. 17 w terminie do dnia 30listopada 2022r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą i podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008) o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 201610., poz.902)”.

 

 

Skoroszyce, 2022-11-16