Nabór na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborz na wolne stanowisko pracy - GMINNY KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA


praca.jpg,
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Skoroszyc

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze w Urzędzie Gminy

w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17

GMINNY KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

nazwa stanowiska pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie: wyższe (inżynier lub magister),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 • predyspozycje osobowościowe: kreatywność, lojalność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętności zawodowe: zdolność pracy w zespole, umiejętność planowania i wyznaczania celów, umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office lub pokrewne, głównie Excel, Word i system Windows 7-10), umiejętność zarządzania czasem pracy, obsługa urządzeń biurowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie związanym                   z wykonywanymi zadaniami w szczególności, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych

 • mile widziane doświadczenie w pracy w zakresie związanym z wykonywanymi zadaniami.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem,
 • utworzenie gminnego programu ochrony powietrza,
 • aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie,
 • nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
 • pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego,
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku                      o dotację,
 • udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
  i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
 • prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
 • współpraca z władzami gminy, stanowiąca wsparcie Burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
 • współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, organizacjami pozarządowymi, policją lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
 • monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
 • przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO,
 • stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE,
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP
  w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,
 • współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.),
 • aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie realizowanych zadań,
 • egzekwowanie prawidłowego stanu formalno-prawnego dotyczącego ochrony środowiska od osób fizycznych oraz pouczanie jednostek, instytucji i innych organizacji w przypadku naruszenia przez nie przepisów związanych z ochroną środowiska,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, przeznaczonych do badań statystycznych, statystyki publicznej w obowiązujących formach i terminach,
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych w zakresie wynikającym z niniejszego zakresu czynności,
 • współdziałanie z pozostałymi Biurami Urzędu, organami rządowej administracji ogólnej, gminnymi jednostkami administracyjnymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji przypisanych zadań,
 • przestrzeganie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego Urzędu, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji obiegu dokumentów księgowych,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Skoroszycach,
 • przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych stanowiących tajemnicą służbową,
 • przygotowanie niezbędnych materiałów dotyczących zleceń na udzielenie zamówień publicznych, min.: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz zleceń i in.,
 • nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków finansowych z budżetu miasta,
 • przygotowanie stosownej dokumentacji oraz innych niezbędnych materiałów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 • opracowywanie i prezentacja projektów uchwał, sprawozdań, strategii, analiz, opinii
  i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy Skoroszyce,
 • prowadzenie bieżącej realizacji wydatków budżetowych,
 • planowanie zadań budżetowych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zaplanowanych zadań oraz wykonania budżetu,
 • Pracownik realizuje w 100% zadania związane z realizacją Projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od 1 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku zatrudnienia osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy). Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
  • fizyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk                        i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie,
  • uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz statyczne obciążenie mięśni tułowia.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skoroszycach lub Komórce Kadr Urzędu Gminy w Skoroszycach (zgodny z Dz.U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869 – załącznik nr 1),
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat takie posiada),
  • opinie, referencje (jeżeli kandydat takie posiada),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
   1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
   2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
   3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
   4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*

*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego                      z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.).

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy                                       w Skoroszycach i w Komórce Kadr w Urzędu Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza” należy składać w formie pisemnej                             w zaklejonej kopercie dopisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza w punkcie obsługi mieszkańców lub sekretariacie Urzędu Gminy                  w Skoroszycach  ul. Powstańców Śląskich 17 pok. 17 w terminie do dnia 26 lipca 2021r. do godz. 1500. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wójt Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych Bogusław Dziadkiewicz, e-mail: kancelaria1@onet.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach.
 • Informacje o odbiorcach danych: komisja konkursowa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza.

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 1. Inne

 

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śląskich 17,
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.)”.
 • Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis;
 • Przewidywany termin zatrudnienia to 01 sierpień 2021 r.

 

 

Data ogłoszenia:

15-07-2021.