Banner strona główna


Komunikaty

WYKAZ FORM UDZIELANIA POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKOROSZYCE


Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się następujące formy udzielania pomocy:

Pomoc udzielana na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej:

 

 • w przypadku klęsk żywiołowych lub ekologicznych albo zdarzeń losowych może być przyznany i wypłacony zasiłek celowy, okresowy lub pomoc rzeczowa - zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie

 

 • przyznanie niezbędnego ubrania, pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego

 

 • zapewnienie interwencji kryzysowej – pomoc w przywróceniu równowagi psychologicznej

 

 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb mieszkańców Gminy.

Zadanie te realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach.

Szczególne formy udzielanej pomocy nie wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym:

Szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności będą modyfikowane i określane
w oparciu o aktualną sytuacje kryzysową. Będą to formy pomocy nie wynikające wprost z ustawy
o pomocy społecznej, ale mające swoje uzasadnienie w przepisach prawa oraz sytuacji faktycznej
.

 

Szczególną formą udzielanej pomocy może być w przypadku, np.:

 

 • powodzi lub podtopień - zaopatrzenie w osuszacze do budynków lub pochłaniacze wilgoci, zapewnienie transportu do miejsca ewakuacji w przypadku braku własnego środka transportu;

 

 • mrozów – wystawienie koksowników w miejscach gromadzenia się mieszkańców Gminy, tj. przystanki autobusowe czy stacje PKP;

 

 • epidemii, skażenia chemicznego, radiacyjnego, itp. – zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, kombinezony ochronne, tabletki jodowe;

 

 • katastrofy budowlanej, silnych lub huraganowych wiatrów – zaopatrzenie w plandeki oraz dalszą dewastacją budynku, pomoc w usuwaniu skutków;

 

 • zakłócenia w dostawach wody – dostarczenie wody pitnej beczkowozem lub wozem strażackim

 

Pomoc będzie udzielana w ramach dostępnych środków budżetowych i obowiązujących przepisów prawa.

 

                Na pisemny wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, w wykazie mogą być również uwzględnione szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Skoroszyce, w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej .

 

Wniosek może być złożony:

 • osobiście w siedzibie w Urzędzie Gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 1. Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
 2. e-mail: ug@skoroszyce.pl
 3. pocztą na adres: Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17

 

 

 

 

Wójt Gminy Skoroszycach

 

   /-/ Barbara Dybczak