Banner strona główna


Zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
  •    - art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310),
  •    - art. 217 i 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  II. WYMAGANE DOKUMENTY
  1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym. 2.    Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego, określające jego położenie i powierzchnię,
  3.    Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie,
  III. OPŁATY
  Nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zm.).
  IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu siedmiu dni.
  Jeżeli Urząd Gminy w Skoroszycach nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
  V. Tryb odwoławczy:
  Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.
  Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (właściwe SKO). Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce.
  VI. Miejsce złożenia dokumentów:
  •    Biuro Podawcze/ Sekretariat Urzędu Gminy w Skoroszycach
  •    Informacje telefoniczne pod nr tel. 77 431 89 73,

VII. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sposób załatwienia sprawy – wydanie zaświadczenia.
1.    Należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami
2.    Przed złożeniem wniosku, należy:
1)    uzyskać zaświadczenie o potwierdzeniu istnienia gospodarstwa rolnego w latach, które są objęte wnioskiem (właściwe starostwo powiatowe ze względu na położenie gospodarstwa)
2)    uzyskać poświadczenie zameldowania na stałe w gospodarstwie rolnym objętym wnioskiem (Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych  Urzędu Gminy).
3)    W przypadku braku dokumentów potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Dlatego też możliwe jest prowadzenie dalsze postępowania w sprawie:

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów,
 2. Złożenie zeznań co najmniej dwóch świadków  w obecności pracownika ds kadr, szkoleń i obsługi RG Urzędu Gminy w Skoroszycach
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy i świadków.Dodatkowe wyjaśnienia:
1)    Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
a)    okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
b)    przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
c)    przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
2)    W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
3)    Zeznania świadków:
a)    należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca).
b)    należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym.
c)    należy:
•    złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika.
•    przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu.
•    przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.
d)    Oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
4)    Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
•    od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r - 0,2 ha,
•    od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. - 0,5 ha
•    od 01.07.1989 r. - 1,0 ha