Banner strona główna


Potwierdzanie umów dzierżawy

Potwierdzanie zawartych umów dzierżawy


Informacja w sprawie potwierdzania przez Wójta Gminy Skoroszyce umów dzierżaw zawieranych przez rolników.

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy Skoroszyce właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie nie będącej:


1) małżonkiem emeryta lub rencisty,
2) jego zstępnym lub pasierbem,
3) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,


W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy należy złożyć wniosek (w załączeniu) wraz z projektem umowy. Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni. Po wstępnej weryfikacji projektu umowy zainteresowani zostaną wezwani do jej zawarcia przed Wójtem Gminy Skoroszyce.
Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000).