Banner strona główna


Dotacja do modernizacji ogrzewania

piece3.jpg,
 

Z dniem 19 kwietnia 2018r. weszła w życie Nr XXXVII/276/2018 RADY GMINY SKOROSZYCE  z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza  (Dz. Urz. Woj. OPOI. poz. 994). O podjęcie takiej uchwały wnioskowała Wójt Gminy Barbara Dybczak. Uchwała ta jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Skoroszyce w zakresie modernizacji kotłowni przydomowych, a w konsekwencji walki ze smogiem. Każdy mieszkaniec Gminy który złoży wniosek o dotację do modernizacji ogrzewania otrzyma ją przy spełnienie prostych kryteriów. Maksymalna kwota dotacja wynosi 1200 zł. Od ww. kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego. Dotację będą udzielane do wyczerpania aktualnego limitu środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na ten rok.

Przez ekologiczne systemy ogrzewania rozumie się: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe oraz ogrzewanie kotłem na paliwo stałe, spełniającym wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012 (posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji).

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Skoroszyce, zostały określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do ww. Uchwały.

Dofinansowanie nie jest udzielane, jeżeli zmiana systemu ogrzewania dotyczy lokalu lub budynku, związanego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Procedura przyznawania i rozliczania dotacji będzie realizowana według kryteriów określonych w Regulaminie, po ich kwalifikacji przez Komisję, do wysokości środków zabezpieczonych na ten celw budżecie Gminy w danym roku budżetowym.

W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku budżetowym, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana.

Wnioski, można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 17 Skoroszyce

Osoba do kontaktów: Pan Edward Żyrek, ul. Powstańców Śląskich 17 Skoroszyce, pokój nr 13, tel. 774318674.