Banner strona główna


Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów 2021


smieci.jpg,
 

WÓJT GMINY ZAWIADAMIA O ZMIANIE STAWKI OD 1 MARCA  r.

W związku z kontynuacją zadania: ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z Gminy Skoroszyce” od miesiąca marca 2021 r.  oraz wyłonieniem w drodze przetargu nieograniczonego nowego Wykonawcy, usługi związane z odbiorem odpadów będzie świadczyć

PHU Komunalnik Sp. z o.o.
50-518 Wrocław ul. Świętego Jerzego 1a
NIP: 7551845613

O/Nysa Adres Korespondencyjny:
48-303 Nysa, ul. Morcinka 66e

na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz  uchwały Nr XXI/176/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Rady Gminy Skoroszyce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Nowa stawka wynosi od miesiąca 25,00 zł od osoby - na deklaracji należy uwzględnić wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość niezależnie od ich miejsca zameldowania.
  • Ustawodawca nałożył na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny.
  • Aby skorzystać z zwolnienia z części opłaty, wówczas stawka wynosi 24 zł , należy ponownie złożyć deklarację.
  • W ramach opłaty gmina zapewnia worki dla domów jednorodzinnych na plastik, papier, szkło.
  • Pojemniki na BIO oraz odpady zmieszane należy nabyć na własny koszt np. 
    u Wykonawcy pod nr telefonu : 77 433 06 82.