Banner strona główna


Aktualności

Bon wakacyjny


1.jpg,
 

Z dniem 1 czerwca 2024 r. weszła w życie UCHWAŁA NR LV/453/2024 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skoroszyce świadczenia pieniężnego - „bonu wakacyjnego”.

Natomiast w dniu 5 czerwca 2024r opublikowany został wzór wniosku o świadczenie pieniężne – bon wakacyjny.

Druk wniosku zostanie rozdany dzieciom w szkołach, ponadto będzie dostępny od dzisiaj w Urzędzie Gminy w Skoroszycach (w pawilonie, w pokoju koło Banku Spółdzielczego – Pan Konrad Kaczanowski).

Co należy zrobić żeby otrzymać świadczenie pieniężne – bon wakacyjny.

  • Należy w terminie do 30 czerwca 2024 r. złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wraz z załącznikami.

  • Świadczenie przysługuje na każde dziecko realizujące obowiązek szkolny od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej włącznie zamieszkujące razem z rodzicem/opiekunem prawnym na terenie Gminy Skoroszyce.

  • Wnioskodawcą mogą być: rodzice, jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka.

  • Przynajmniej jedno z rodziców albo osoba samotnie wychowująca dzieci lub opiekun prawny dzieci pozostają w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy lub innych pokrewnych opisanych w Uchwale.

  • Wnioskodawca nie może posiadać zaległości finansowych z jakiegokolwiek tytułu wobec Gminy Skoroszyce lub gminnych jednostek organizacyjnych, oraz zaległości alimentacyjnych, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy po złożeniu wniosku, w toku postępowania weryfikacyjnego, ujawnione zostaną zadłużenia, warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy wnioskodawca po poinformowaniu go przez organ spłaci je w całości, przedkładając organowi dowód spłaty zadłużenia, najpóźniej w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.