Banner strona główna


Program Operacyjny Polska Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Skoroszyce w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu nr 35/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia

Całkowity koszt projektu wynosi 540 160,00 zł. Dofinasowanie wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych przez zakup sprzętu komputerowego. Załażeniem konkursu jest wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego oraz w zakresie dostępu do Internetu.

Warunki konkursu spełniło 211 osób. We wrześniu zakończono podpisywanie umów z beneficjentami. Zgodnie z zapisami umowy obdarowanych zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu, co najmniej do końca 2024 roku, tj. zobowiązuje się, że przedmiot darowizny nie zostanie zbyty w tym okresie ani darowany osobie trzeciej. Jednocześnie w powyższym okresie Gmina Skoroszyce ma obowiązek monitorowania trwałości projektu.