Banner strona główna


PROW

PROW w latach 2015-2018 pozyskano – 2 990 777 zł

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 792 871 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Giełczycach całkowity koszt to 1 325 601 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja na Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków całkowity koszt zadania to 3 278 878,65 zł w tym dotacje w kwocie 1 733 000 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EFRROW

Dotyczy operacji pn. :

 „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”.

 

Gmina Skoroszyce informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00026-65150-UM0800020/16 na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków” dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel :

Rozwój infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy poprzez budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giełczyce i Sidzina oraz sieci wodociągowej w Starym Grodkowie. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Sidziny, Giełczyc i Starego Grodkowa, poprzez następujące wskaźniki jego realizacji –budowę zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę 0,680 km i budowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 4,655 km.

 

Zgodnie z  podpisaną  Umową pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji, wynosi  1.986.981,00  zł., tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EFRROW

Dotyczy operacji pn. : „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina”

 

Gmina Skoroszyce informuje, że w dniu 11 października 2018 roku podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00012-65170-UM0820005/18 na dofinansowanie zadania pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina” dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel :

Podniesienie atrakcyjności sołectwa Sidzina, poprzez zagospodarowanie ścisłego centrum miejscowości tj. tereny zielone wraz z przejazdami oraz chodnikiem.

 

Zgodnie z  podpisaną Umową, pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji, wynosi 500.000,00 zł.,  tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

11.10.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 365 584 zł na wyk. otwartej strefy rekreacyjnej w Chróścinie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa na modernizację świetlicy w m. Czarnolas w wys. 99 322 zł całkowity koszt to ponad 150 tyś zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EFRROW

 

Dotyczy operacji pn. :  „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnolasie poprzez dostosowanie jej do zmian klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne”

 

Gmina Skoroszyce informuje, że w dniu 1 lutego 2018 roku podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00203-6935-UM0810435/17 na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnolasie poprzez dostosowanie jej do zmian klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne” na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel :

Udostępnienie lokalnej społeczności w tym osobom niepełnosprawnym obiektu kulturalno – rekreacyjnego spełniającego obowiązujące standardy budowlane, poprzez modernizację istniejącej Świetlicy Wiejskiej w Czarnolasie.

 

Zgodnie z  podpisaną Umową, pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji, wynosi 99.322,00 zł., tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Skoroszyce, dnia  01.02.2018 r.                                                                                     

                                                                                                          Wójt Gminy Skoroszyce

                                                                                                                Barbara Dybczak

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EFRROW

Dotyczy operacji pn. :

„Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -  Przebudowa gminnego obiektu kultury w Skoroszycach

wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”

 

Gmina Skoroszyce informuje, że w dniu 9 marca 2021 roku podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00039-65170-UM0810043/19 na dofinansowanie zadania pn.: „„Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -  Przebudowa gminnego obiektu kultury w Skoroszycachwraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel :

Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowanie i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, integracyjnych w gminie Skoroszyce poprzez przebudowę gminnego obiektu kultury w Skoroszycach.

 

Zgodnie z  podpisaną  Umową pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji, wynosi  463 364,00 zł., tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 Skoroszyce, dnia  01.01.2022 r.