Banner strona główna


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi ul. Szkolnej w miejscowości Chróścina


Remont drogi ul. Szkolnej w miejscowości Chróścina”

Zadanie zrealizowane zostało przez Gminę Skoroszyce z udziałem środków w ramach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przedmiotem inwestycji Gminy Skoroszyce jest remont ul. Szkolnej w miejscowości Chróścina. W ramach robót inwestycyjnych wykonany zostanie remont drogi o długości 7695 mb wraz z poboczem. Założenie inwestycyjne obejmuje wykonanie prac mających na celu poprawę zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej. Poprzez wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej, a także usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszo kołowego.

Dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie 70% – 480 252,74 zł

Wkład Własny Gminy Skoroszyce 30% - 205 822,61 zł

Całkowita wartość zadania – 686 075,35 zł

Etap realizacji: Projekt zrealizowany zostanie w I kwartale 2024 roku