Banner strona główna


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi w m. Makowice”Zadanie zrealizowane zostało przez Gminę Skoroszyce z udziałem środków w ramach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przedmiotem inwestycji Gminy Skoroszyce jest remont drogi w miejscowości Makowice. W ramach robót inwestycyjnych wykonany zostanie remont drogi o długości 2130 m wraz z poboczem. Założenie inwestycyjne obejmuje wykonanie prac mających na celu

poprawę zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej. Poprzez wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej, a także usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszo kołowego.

Dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie 50% – 1 340 240,95 zł

Wkład Własny Gminy Skoroszyce 50% - 1 340 240,95 zł

Całkowita wartość zadania – 2 680 481,90 zł

Etap realizacji: Projekt zrealizowany zostanie w IV k


Gmina Skoroszyce realizuje zadanie pn. „Przebudowa dróg w Chróścinie – ul. Słoneczna, Krótka, Boczna” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Głównym celem zadania jest stworzenie spójnej sieci dróg publicznych o dobrym stanie technicznym, poprawiających powiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla domów jednorodzinnych, szkoły, kościoła z centrum wsi Chróścina, co w sposób pozytywny wpłynie na rozwój gminy Skoroszyce.

Efektami realizacji zadania będzie przebudowa 542,00 mb dróg publicznych wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania obejmie również zamontowanie oznakowania pionowego i poziome.

Umowa o dofinasowanie podpisana została 30.07.2021 r.

Planowany koszt całkowity zadania – 2 754 101,49, z tego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 927 871,04 zł

Zadanie będzie realizowane będzie w latach 2021/2022

Skoroszyce, 26.08.2021 r.


 Gmina Skoroszyce realizuje zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – ulice Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa” – Etap 3 ulice Działkowa i dr 5 (dz. 674)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nadrzędny celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardów zamieszkania poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również zapewnienie lepszej dostępności do obiektów użyteczności publicznej takich jak ośrodek zdrowia i apteka. Poprawa parametrów technicznych i standardu jakości dróg w Gminie Skoroszyce, znacząco wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej istotnej dla przedsiębiorców, jak również będzie czynnikiem decyzyjnym przy wyborze miejsca zamieszkania czy wypoczynku dla przyszłych mieszkańców.

Przebudowa ul. Działkowej i Chabrowej jest jednym z trzech zaplanowanych etapów przebudowy dróg w Skoroszycach.

Kwota dofinansowania: 4 364 247,86 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 234 639,0 PLN

Dofinasowanie uzyskane w 2023 roku

Termin realizacji: 2023 rok