Banner strona główna


Aktualności

SZAMBO I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ZOSTANĄ SKONTROLOWANE


 


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), która została wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549)
gminom narzucono nowe obowiązki sprawozdawcze
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych z nieczystości komunalno-bytowych.
Pierwsze sprawozdanie obejmujące dane za cały 2023 r., gminy mają obowiązek przekazać do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i dyrektora Wód Polskich.
Mając na względzie powyższe (pozyskanie danych do sprawozdawczości) oraz dobro naszego lokalnego środowiska na terenie naszej gminy,
rozpoczyna się obowiązkowy cykl kontrolny.
Pierwsze kontrole rozpoczną się w miesiącu lutym 2023 r. Za utrudnianie lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli nowe przepisy przewidują karę grzywny.
Uprzejmie przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dot. między innymi:
• posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych,
• posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi (wywóz minimum raz na 6 miesięcy - szambo, osadniki bio- minimum 1 raz na rok).
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 6 cyt. wyżej ustawy, gmina zorganizuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z nieruchomości, na których nie jest realizowany powyższy obowiązek, a właściciel tej nieruchomości zostanie obciążony opłatą.
Lista uprawnionych przedsiębiorców świadczących usługi asenizacyjne na terenie gminy, dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skoroszyce w zakładce rejestr zezwoleń:

https://skoroszyce.pl/102-inne/5832-rejestr-zezwolen.html#tresc