Banner strona główna


Aktualności

Obsługa Rolników przez KRUS w czasie epidemii


 

Dawno, dawno temu… a dokładnie 16 marca 2020 wydarzyła się rzecz niepojęta.

Pierwszy raz od momentu istnienia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Opolu została ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. Właśnie wtedy tzw. koronawirus – czyli ostra zakaźna choroba układu oddechowego COVID-19 wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 zaatakowała Europę.

W trosce o zdrowie i życie beneficjentów i pracowników  - aby jak najlepiej zapewnić możliwość załatwienia różnych spraw w KRUS-ie uruchomiono wrzutnie na dokumenty, zwiększono liczbę pracowników obsługujących informację telefoniczną, zachęcano do korzystania z poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, portalu ePuap i eKRUS...  Pracownicy KRUS dwoili się i troili, żeby nadążyć ze wszystkimi sprawami i nikt nie poczuł się zostawiony. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze każdemu udało się dodzwonić, a niektóre sprawy zostały załatwione z opóźnieniem. Bardzo ubolewamy z tego powodu…

18 maja 2020 została przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów i mimo wprowadzenia reżimu sanitarnego wydawało się, że życie powoli wraca do normy. Niestety, druga, znacznie potężniejsza, fala koronawirusa doprowadziła do ponownego wprowadzenia (od 26 października 2020) ograniczenia w  osobistej obsłudze klientów.

 Staramy się jednak ze wszystkich sił rzetelnie i efektywnie wciąż:

  • obsługiwać ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców(emerytów i rencistów),
  • przyznawać i wypłacać świadczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe
    imacierzyńskie,
  • realizować własny dwuinstancyjny system orzekania lekarskiego w postępowaniu dowodowym,
  • przeprowadzać różne formy działań prewencyjnych skutkujących zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych,
  • działać na rzecz pomocy ubezpieczonym i członkom ich rodzin w korzystaniu z różnych form nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji,
  • obsługiwać ubezpieczonych rolników i ich domowników oraz emerytów i rencistów
    w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Za wszystkie dotychczasowe utrudnienia przepraszamy – mamy ogromną nadzieję, że epidemia wkrótce się skończy, a nasi beneficjenci i pracownicy będą zdrowi. Do zobaczenia!

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Działy specjalne, termin składania deklaracji

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

1) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2,

2) uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100m2,

3) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej

200m2,

4) uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej,

5) drób rzeźny :

- kurczęta – powyżej 1000 szt. (w skali roku)

- gęsi – powyżej 500 szt. (w skali roku)

- kaczki – powyżej 500 szt. (w skali roku)

- indyki – powyżej 500 szt. (w skali roku)

- strusie – powyżej 20 szt. (w skali roku)

6) drób nieśny:

- kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 2000 szt. (w skali roku)

- gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 200 szt. (w skali roku)

- kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)

- indyki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)

- kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) – powyżej 1000 szt. (w skali roku)

- strusie (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 6 szt. (w skali roku)

7) zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna- liczba jaj):

- kurczęta – powyżej 3000 szt.

- gęsi – powyżej 3000 szt.

- kaczki – powyżej 3000 szt.

- indyki – powyżej 3000 szt.

- strusie – powyżej 50 szt.

8) zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:

- lisy i jenoty

- norki

- tchórzofretki

- szynszyle

- nutrie

- króliki

9) pasieki powyżej 80 rodzin

10) hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

 

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach
i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz.1938 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Termin, o którym mowa może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeżeli udowodni , że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych,
do których zalicza się m.in.: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody, a także zdarzenia związane z działaniami ludzkimi lub stanami zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu