Banner strona główna


Gospodarka komunalna - mieszkaniowa, drogi

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej w celu prowadzenia robót


Opis procedury:

 

Aby uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej, należy złożyć wypełniony wniosek (druk w załączeniu) oraz dokumenty niżej wymienione.

 

Jednostka odpowiedzialna:


Urząd Gminy Skoroszyce, 48-320 Skoroszyce , ul. Powstańców Śl. 17,

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (I p., pok. nr 11)
tel. 77 4318976, e-mail: mjodlowska@skoroszyce.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 30 czerwca 2005 r.                       w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina Skoroszyce
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471

Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji w ciągu 30 dni od daty wniesienia wniosku. Decyzja wysyłana jest za pośrednictwem poczty polskiej lub odbierana osobiście przez osobę składającą wniosek.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic                                i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego                 w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym wraz z opinią narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi.
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą XII/110/20 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 6 marca 2020 r.

Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.