Banner strona główna


Gospodarka komunalna - mieszkaniowa, drogi

Wydanie zezwolenia na zajęcie nieruchomości stanowiącej własność gminy Skoroszyce (w tym zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej) w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej


Opis procedury:

 

Aby uzyskać zgodę na zajęcie nieruchomości stanowiącej własność gminy Skoroszyce, należy złożyć wypełniony wniosek (druk w załączeniu) oraz dokumenty niżej wymienione.

 

Jednostka odpowiedzialna:


Urząd Gminy Skoroszyce, 48-320 Skoroszyce , ul. Powstańców Śl. 17,

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (I p., pok. nr 11)
tel. 77 4318976, e-mail: mjodlowska@skoroszyce.pl


Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie określenia warunków i opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Skoroszyce na potrzeby budowy infrastruktury technicznej.

Termin odpowiedzi:

Podpisanie umowy w ciągu 30 dni od daty wniesienia wniosku. Umowa podpisywana jest osobiście przez osobę składającą wniosek.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie nieruchomości stanowiącej własność gminy Skoroszyce w celu prowadzenia robót;
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic                              i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia nieruchomości;
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie dotyczy zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej i wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka nieruchomości oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego                 lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 • Projekt budowlany obiektu umieszczanego w nieruchomości wraz z opinią Narady koordynacyjnej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi
 • Harmonogram robót prowadzonych – na żądanie zarządcy nieruchomości
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Opłaty:

Opłata za zajęcie nieruchomości – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni nieruchomości, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 nieruchomości (działki komunalnej) określonej w zarządzeniu nr 127/2020 Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 3 marca czerwca 2020 r.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie nieruchomości stanowiącej własność gminy Skoroszyce w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości stanowiącej własność gminy Skoroszyce w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.