Banner strona główna


Gospodarka komunalna - mieszkaniowa, drogi

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę


Opis procedury:

 

Aby uzyskać zgodę na lokalizację lub przebudowę zjazdu należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy wypełniony wniosek  (druk w załączeniu) oraz dokumenty niżej wymienione.

 

Jednostka odpowiedzialna:


Urząd Gminy Skoroszyce, 48-320 Skoroszyce , ul. Powstańców Śl. 17,

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (I p., pok. nr 11)
tel. 77 4318976, e-mail: mjodlowska@skoroszyce.pl

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782)

Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji w ciągu 30 dni od daty wniesienia wniosku. Decyzja wysyłana jest za pośrednictwem poczty polskiej lub odbierana osobiście przez osobę składającą wniosek.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę;
 • mapa orientacyjna w skali 1:5000 lub 1:10 000 – 1 egzemplarz;
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek - 2 egzemplarze;
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością;
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą);
 • pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471) zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu nie podlega opłacie skarbowej określonej w części III ust. 44 pkt 2 kol. 3 załącznika tejże ustawy, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym.

Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce

Opłaty:

 • Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 • Zapłatę opłaty skarbowej należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Gminy Skoroszyce.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 4. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.
 5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.
 6. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Załącznik