Banner strona główna


Gospodarka komunalna - mieszkaniowa, drogi

Wniosek o przyznanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce


Opis procedury

Aby wniosek o przyznanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce został rozpatrzony, należy złożyć go w sekretariacie urzędu gminy:

 

 • wniosek powinien zawierać następujące informacje:
 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 2. Dane o warunkach mieszkaniowych w miejscu stałego i czasowego zameldowania oraz w miejscu faktycznego pobytu bez zameldowania.
 3. Osoby dotychczas zamieszkujące wraz z wnioskodawcą.
 4. Uzasadnienie wniosku.
 • do wniosku należy dołączyć:
 1. Aktualne zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy, wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Jednostka odpowiedzialna:

 

Urząd Gminy Skoroszyce, 48-320 Skoroszyce , ul. Powstańców Śl. 17,

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (I p., pok. nr 11)
tel. 77 4318976, e-mail: mjodlowska@skoroszyce.pl

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496).
 • Uchwała Nr XLV/266/2002 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce (z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr XXII/152/16 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2016 – 2021. 

Termin odpowiedzi

 30 dni

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Aktualne zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy, wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Opłaty:

Bez opłaty