Banner strona główna


Gospodarka komunalna - mieszkaniowa, drogi

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym/ na nieruchomości gminnej stanowiącej własność gminy Skoroszyce (w tym drogi wewnętrznej)


Opis procedury:

 

Aby uzyskać uzgodnienie należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy wypełniony wniosek (druk w załączeniu) oraz dokumenty niżej wymienione.

 

 Jednostka odpowiedzialna:


Urząd Gminy Skoroszyce, 48-320 Skoroszyce , ul. Powstańców Śl. 17,

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (I p., pok. nr 11)
tel. 77 4318976, e-mail: mjodlowska@skoroszyce.pl

 

Podstawa prawna

  • Uzyskanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego art. 39 ust. 3, 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695.) – dotyczy dróg gminnych publicznych.
  • Uzyskanie stanowiska zarządcy nieruchomości stanowiącej własność gminy Skoroszyce/droga wewnętrzna w sprawie warunków i możliwości zlokalizowania obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – dotyczy dróg wewnętrznych oraz innych nieruchomości stanowiących własność gminy Skoroszyce.

Termin odpowiedzi

30 dni

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/ nieruchomości stanowiącej własność gminy Skoroszyce (w tym drogi wewnętrznej).
  2. Plan orientacyjny.
  3. 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego z lokalizacją urządzenia lub obiektu bądź projekt budowlany.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora przez pełnomocnika/ opłata skarbowa 17,00 zł. 
  5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Zakład Oczyszczania i Wodociągów – dotyczy przyłącza wodociągowego.
  6. Warunki rozbudowy sieci wodociągowej wydane przez Zakład Oczyszczania i Wodociągów – dotyczy budowy sieci wodociągowej.

Opłaty

Bez opłat

 

Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce.

 

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Załącznik: