Banner strona główna


Gospodarka odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przedmiot opłaty, wymagane dokumenty, wzory deklaracji, podstawa prawna)


Przedmiotem  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:

 1. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

Podmiotami obowiązanymi do uiszczenia opłaty za gospodarowanie opadami  komunalnymi są:

osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami nieruchomości na której powstają odpady komunalne,                                                                           
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na których spoczywa obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc,
  w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne,
 3. w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,
  w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,
 4. w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Wymagane dokumenty

 1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy.
 2. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. Oświadczenie  składane w przypadku:
  dzieci pozostających poza miejscem zamieszkania/
  osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami kraju/
  osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami Gminy Skoroszyce/
  Osób zameldowanych a nie przebywających na posesji/Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Skoroszyce
ul. Powstańców Śl. 17
48-320 Skoroszyce


Terminy i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest  miesięcznie z dołu,
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia.
Każda nieruchomość posiada indywidualny nr konta.

Płatność
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Skoroszyce, u Sołtysa lub na indywidualny rachunek bankowy.
 

Informacje szczegółowe można uzyskać:


Osobiście w Urzędzie Gminy Skoroszyce pok. nr 10
telefonicznie, e-mailowo nr tel. 77 431 89 89, ug@skoroszyce.pl

Podstawa prawna

 1. 1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Uchwała XXVI/196/2017 Rady gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
  3. Uchwała nr XXI/141/2016 z dnia 22 lipca w sprawie wyboru metody ustaleni opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  4.Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
  5.Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
  6.Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  7.Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. z 2019 r. poz.828)
  8..Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  9.Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

Deklarację zmieniającą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany sposobu gromadzenia odpadów i liczby mieszkańców.

deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Skoroszycach;
 • przesłać na adres Urzędu Gminy w Skoroszycach;
 • przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W § 5 uchwały nr XXI/144/2016 określa się tryb i warunki składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Do pobrania Załączniki :


1.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na której zamieszkują mieszańcy
2.Wzór deklaracji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne
3. Oświadczenie o niezamieszkiwaniu nieruchomości osoby zameldowanej
4. Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania
5. Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami Gminy Skoroszyce
6. Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami kraju