Banner strona główna


Zezwolenia

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewu


Nazwa usługi:  Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewu

 

 1. Cel usługi:

Wycinka drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Kogo dotyczy?

 

 Zainteresowane podmioty – osoby fizyczne, firmy, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, właściciele urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego Podstawy prawne:

-  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16  kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1651 ), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23).

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r.  w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2016 (M.P. 2015 poz. 1064),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 roku Nr 228 poz. 2306),

 

 • Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości/właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego).
 4. Zgoda właściciela nieruchomości (jeżeli grunt jest w posiadaniu kilku współwłaścicieli niezbędna jest pisemna akceptacja zamierzonej wycinki przez wszystkich jego współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji).

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1)spółdzielnię mieszkaniową,

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością   

    wspólną zarządowi,

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

4) użytkownika wieczystego** ,

5) posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym**

**Jeśli nie jest podmiotem wymienionym w podpunkcie 1-3.

 1. Oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom nie będącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  lub krzewu w wyznaczonym co najmniej 30 dniowym terminie na zgłaszanie uwag. Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie fałszywych zeznań (dot. wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych).
 2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 3. Projekt planu:
 4. a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy
 5. b) przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 6. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności  podlegające zakazom                 określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10   oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli     zostało   wydane.
 7. Dokumentacja fotograficzna – w przypadku drzew krzewów   zlokalizowanych przy drogach      publicznych (wymagających   uzgodnienia z RDOŚ).
 8. Czas realizacji:

W ciągu miesiąca lub dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane wymagające uzgodnienia

 1. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 1. Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tut. organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

                VII.  Rezultat realizacji usługi:

Zezwolenie lub odmowa zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

                VIII. Etapy realizacji usługi:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku przez pracownika Działu Ochrony Środowiska.
 3. Wizja lokalna – ocena stanu biologicznego drzew / krzewów.
 4. Uzgodnienia dodatkowe (jeżeli są wymagane – np. z RDOŚ).
 5. Wydanie decyzji/postanowienia na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

 

 1. Gdzie załatwię sprawę?
 2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48 – 320 Skoroszyce.
 3. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w  Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48- 320 Skoroszyce:

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- Edward Żyrek  (I piętro, pok. nr 11) – tel. 77 4318974, adres e-mail: eko@skoroszyce.pl

 1. Dodatkowe informacje:

Za usuwanie drzew i krzewów w dobrym stanie zdrowotnym - na cele związane z działalnością gospodarczą, naliczana jest opłata podlegająca umorzeniu w przypadku wykonania nasadzeń kompensacyjnych lub rozłożeniu na raty.

 1. Załączniki: