Banner strona główna


Zezwolenia

(Al/2) Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Opis procedury:
Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może uzyskać zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych po uprzednim złożeniu właściwie wypełnionego wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Skoroszycach - (parter,  pok. 01, tel. 77 4318981)

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 
Termin załatwienia:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego


Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:

43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,

43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,

175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu

Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia.


Uwagi
Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
 
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji/zezwolenia.