Banner strona główna


Zezwolenia

[Al/1] Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:

  • co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
  • co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych
  • Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Termin załatwienia:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

- zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku wielorodzinnego,

- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

 

Załączniki wniosku winny być oryginalne lub w formie kopii poświadczonej za zgodność w sposób określony w KPA (art. 76a) 

 

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

 

Opłata za zezwolenie winna być wniesiona przed jego wydaniem.

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,

- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 525 zł,

- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania lub utraty ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata dla przedsiębiorcy kontynuującego sprzedaż napojów alkoholowych – zależna od wartości sprzedaży  napojów alkoholowych wykazaną w oświadczeniu za rok poprzedni.

W przypadku gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Uwagi

zezwolenie/decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach (nie dotyczy zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji/zezwolenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Skoroszycach - (parter,  pok. 01, tel. 77 4318981)