Banner strona główna


Ewidencja Ludności / Dowody Osobiste

Wymeldowanie decyzją administracyjną


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Właściel posiadający tytuł prawny do lokalu

Wymagane dokumenty:

- wniosek z uzasadnieniem,

- dowód wniesienia opłaty skarbowej,

- tytuł prawny do lokalu ( kopia),

- pełnomocnictwo ( w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być  w szczególności umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.


Opłata skarbowa:
- 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej,
- 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictw ( jeśli osobę wnoszą podanie reprezentuje pełnomocnik).


Uwaga:

nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Skoroszycach po wcześniejszym

zgłoszeniu się w biurze ewidencji ludności ( parter pok. 01 ) lub na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy Otmuchów
nr konta:
64 8872 0003 0040 5021 2000 0010


Termin załatwienia sprawy:
W ciągu dwóch miesięcy, jednakże ze względu na złożony charakter sprawy postępowanie może być przedłużone - art.36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności


Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Skoroszycach, pok. 01 (parter)


Kontakt
tel.: 77 4318981