Banner strona główna


Ewidencja Ludności / Dowody Osobiste

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę;

Osoba chcąc uzyskać zaświadczenie powinna złożyć wniosek, dołączając do niego dowód dokonanej opłaty (jeżeli zaświadczenie jest odpłatne).

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

- osobiście,

- listownie przez operatora pocztowego,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - platformy ePUAP

Podstawa prawna:
-
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Termin załatwienia:


Na miejscu z chwilą zgłoszenia, a w sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających do 7 dni.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia,

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

- pokwitowanie dokonanej opłaty.

- w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

W przypadku ubiegania się o wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy:

- wniosek ,

- dowód osobisty lub paszport,

- oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.


Opłaty:

17 zł. - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu,

17 zł. - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa,

17 zł. - opłata za wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia

wnoszona w kasie Urzędu Gminy w Skoroszycach na parterze lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Otmuchów
nr konta:
64 8872 0003 0040 5021 2000 0010


Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Uwagi:
- zaświadczenia załatwia się osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Skoroszycach, pok. 01 (parter)

Kontakt:
tel.: 77 4318981