Banner strona główna


Ewidencja Ludności / Dowody Osobiste

Wpis do rejestru wyborców


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

- wyborcy stale zamieszkali w gminie Skoroszyce bez zameldowania na pobyt stały,

- wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w gminie Skoroszyce

- wyborcy stale zamieszkali w gminie Skoroszyce pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w gminie Skoroszyce


Opłaty:
Bez opłat

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy Sądu Rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze,

Wymagane wnioski i dokumenty:

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,

- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

Uwagi

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w gminie Skoroszyce i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt gminy ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w gminie Skoroszyce zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, nie zameldowani, przebywający stale na obszarze gminy mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy o wpisanie do rejestru wyborców.

Wyborca wpisany w danej gminie do rejestru wyborców na własny wniosek jest skreślony z urzędu z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.


Do rejestru wyborców przeznaczonego dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, wpisywani są na własny wniosek obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w RP.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika dla określonej kategorii osób. Niezbędne druki wymagane do sporządzenia aktu pełnomocnictwa możliwe są do pobrania osobiście w pok. 01.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:


Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Skoroszyce jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy Skoroszyce pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania na terenie gminy Skoroszyce (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem na terenie gminy Skoroszyce. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.


Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Skoroszycach, pok. 01 (parter).


Kontakt
tel.: 774318981