Banner strona główna


Ewidencja Ludności / Dowody Osobiste

Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL


Kto może wystąpić z wnioskiem/ zainicjować sprawę

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin.

Wnioskodawca chcąc uzyskać dane osobowe z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL powinien złożyć wniosek o udostępnienie danych. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonanej opłaty oraz wymagane załączniki.

Podstawa prawna
-
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca.

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub jednego adresu.

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udostępnienie danych jednostkowych

- pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa

- dokumenty mogące potwierdzić interes prawny m.in. wezwania sądowe, wezwania do zapłaty, itp.

Opłaty

31,00 zł. - opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wnoszona w kasie Urzędu Gminy w Skoroszycach na parterze lub na rachunek bankowy:

17,00 zł. - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wnoszona w kasie Urzędu Gminy w Skoroszycach na parterze lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Otmuchów
nr konta:
64 8872 0003 0040 5021 2000 0010

Uwagi

Wniosek: należy wybrać właściwy dla zbioru, z którego wnioskujemy o udostępnienie danych.
We wniosku należy podać potrzebę pozyskania danych, interes prawny lub faktyczny, lub dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych ( np. wezwanie sądowe, postanowienia decyzje innych organów).

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę. Komu można udostępnić dane osobowe:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,

2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Państwa, Centralnego Biuru Antykorupcyjnego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),

3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych;

Dane mogą być udostępnione odpłatnie następującym podmiotom:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

4) podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.;

Uwagi

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

Począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynał się będzie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku, gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji.


Tryb odwoławczy


W przypadku odmowy udzielenia informacji o danych osobowych wydawana jest decyzja, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w sekretariacie.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Gminy w Skoroszycach, pok. 01 (parter).


Kontakt
tel.: 774318981