Banner strona główna


Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana nazwiska i/lub imienia (USC/3)


(USC/3) Zmiana nazwiska i/lub imienia

Opis procedury
Wniosek o zmianę imienia i (lub) nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.
Wniosek składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma być przekazany.
Na zmianę imienia, nazwiska dziecka zgodę wyrażają oboje rodzice, dziecko mające 13 lat również wyraża zgodę na zmianę

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistegoJednostka odpowiedzialna
Urząd Gminy w Skoroszycach  - Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.01 , tel.: 77 4318981)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska.
 
Termin załatwienia
Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Wymagane dokumenty

 • wniosek – formularz USC/3/A lub USC/3/B złożony osobiście,
 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport),
 • oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożono wniosku wcześniej do innego kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 • wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia,
 • wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt małżeństwa,
 • wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia dziecka,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie


Opłaty
37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji - wnoszona bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w kasie Urzędu Gminy (parter) bądź na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Otmuchów
nr konta: 64 8872 0003 0040 5021 2000 0010


Uwagi

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka.

 
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skoroszycach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.