Banner strona główna


Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego poza granicami kraju (USC/2)


(USC/2) Zawarcie związku małżeńskiego poza granicami kraju

Opis procedury:

Osoba planująca zawrzeć związek małżeński za granicą może uzyskać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą. Zaświadczenie może uzyskać obywatel polski. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania.

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.


Ważne!
Upewnij się czy w kraju w którym zamierzasz zawrzeć małżeństwo będzie ten dokument konieczny oraz jakie jeszcze należy spełnić wymogi.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

- obywatel polski,

- cudzoziemiec, którego -  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe– możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy w Skoroszycach  - Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok. 01, tel.: 77 4318981)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Termin załatwienia

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Skoroszycach oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

Tłumaczenie urzędowe wydaje się w terminie wyznaczonym dla wydania zaświadczenia potwierdzającego,  że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:
1.  W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

 1. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego
 2. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 3. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 4. załączyć do wniosku  dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 5. załączyć do wniosku kserokopię strony paszportu zawierającą dane przyszłego małżonka : jego nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo,
 6. załączyć do wniosku oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

lub wraz z wielojęzycznym formularzem sporządzonym zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.

Opłaty

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski. 

Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania zaświadczenia może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Opłata za wydanie tłumaczenia urzędowego wynosi 17 zł.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo - 38 zł.


Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w kasie Urzędu Gminy (parter) bądź na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Otmuchów
nr konta:  64 8872 0003 0040 5021 2000 0010

Uwagi

 • wydanie ww. zaświadczenia może odbyć się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całej Polski,
 • w sprawie wydawania zaświadczeń zainteresowani przyjmowani są w godzinach pracy urzędu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia przez Urząd Stanu Cywilnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego odbywa się na piśmie, a osoba zainteresowana w terminie 14 dni może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie.