Banner strona główna


Zagospodarowanie przestrzenne

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Opis procedury:

 1. Wszczęcie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonuje się na wniosek strony (użytkownika wieczystego). Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Skoroszycach lub wysłać na jego adres.
 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w drodze decyzji Wójta Skoroszyc.
 3. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej.
 4. Opłatę za przekształcenie, ustaloną decyzją administracyjną, wnosi się jednorazowo lub w ratach, na wniosek (na okres od 10 do 20 lat). Nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
 5. W przypadku rat wierzytelność z tytułu opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 6. Wójt Skoroszyc może udzielić, na podstawie uchwały Rady Gminy w Skoroszycach , bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe.


Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Skoroszyce–Stanowisko ds. nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego (Ip., pok. 11, tel. 77 4318976 e-mail. nieruchomości@skoroszyce.pl).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  (Dz. U. z 2012r. poz. 83),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, ze zmianami),
 • uchwała nr ………………….. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Termin odpowiedzi:
od 4 do 6 miesięcy – w zależności od stanu prawnego nieruchomości gruntowej.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • odpis księgi wieczystej dla gruntu – oryginał (aktualny – ważny 3 miesiące od daty wystawienia) – wydaje Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie,
 • odpis ksiąg wieczystych lokalowych, jeżeli z wnioskiem występują właściciele, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego,
 • ewentualne dokumenty potwierdzające następstwo prawne (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa sprzedaży – akt notarialny).


Opłaty:

 • za operat szacunkowy, stanowiący podstawę do określenia wysokości opłaty za przekształcenie nieruchomości,
 • skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 10 zł,
 • za przekształcenie: jednorazowo, w ratach (na wniosek strony), przy czym opłata ratalna spowoduje ustanowienie hipotecznego zabezpieczenia należności; koszty wpisu i wykreślenia hipoteki ponoszą wnioskodawcy.


Uwagi:
ostateczna decyzja przekształceniowa stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej, dokonanego na wniosek strony. Koszty związane z wpisem prawa własności do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca.
W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
od decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Skoroszyc, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.