Banner strona główna


Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o czasowe zajęcie nieruchomości gminnej


Opis procedury:
wniosek o czasowe zajęcie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Skoroszyce, po wypełnieniu należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Gminy w Skoroszycach lub wysłać na jego adres.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Skoroszyce–Stanowisko ds. nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego (Ip., pok. 11, tel. 77 4318976 e-mail. nieruchomości@skoroszyce.pl)


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, ze zmianami).

Termin odpowiedzi:
do 30 dni.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o czasowe zajęcie nieruchomości gminnych,
  • mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000.


Opłaty:

  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).


Uwagi:

  • w przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zmianami),
  • jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę lub podmiot - potrzebne jest pełnomocnictwo.


Tryb odwoławczy:
nie przysługuje.