Banner strona główna


Zagospodarowanie przestrzenne

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Opis procedury:
aby uzyskać zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

  • informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),
  • określenie obecnego sposobu użytkowania lokalu,
  • określenie zamierzonego sposobu użytkowania,
  • kopię mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w obiekcie wielokondygnacyjnym należy wskazać konkretną kondygnację.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Skoroszyce–Stanowisko ds. nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego (Ip., pok. 11, tel. 77 4318976 e-mail. nieruchomości@skoroszyce.pl)

Podstawa prawna:

  • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zmianami) oraz art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, ze zmianami).


Termin odpowiedzi:
do 7 dni.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.


Opłaty:
opłata skarbowa 17zł.

Uwagi:
w razie braku informacji koniecznych do wydania zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.