Banner strona główna


Charakterystyka gminy

Obszar Gminy wynosi 10.361 ha (104 km2 co stanowi 1,2 % obszaru województwa opolskiego). W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Brzeziny ,Chróścina, Czarnolas, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce i Stary Grodków.

Teren gminy zamieszkuje 6.604 mieszkańców. Autochtoniczna ludność prawie nie występuje.

Siedzibą władz gminy jest sołectwo Skoroszyce, wieś stosunkowo najbardziej nowoczesna, najlepiej wyposażona w infrastrukturę techniczną, społeczną i usługową.

Gmina ma zdecydowanie rolniczy charakter: 86,6 % jej powierzchni zajmują użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska). Należy do gmin stosunkowo dobrze zalesionych o korzystnych warunkach wodnych, glebach średniej jakości (klasy IVa i IVb), dobrze utrzymanych. Otoczenie i środowisko przyrodnicze stwarzają dobre warunki dla gospodarki rolnej. 

Wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną przedstawia się następująco:

Śieć wodociągową posiadają wszystkie sołectwa.
Na terenie gminy znajduje się Stacja Uzdatniania Wody w Skoroszycach do zaopatrywania w wodę 9  miejscowości, za wyjątkiem Starego Grodkowa który zaopatrywany jest przez Stację Uzdatniania Wody w Grodkowie.

Śieć kanalizacyjna obejmuje część zabudowy wiejskiej dwóch wsi: w Skoroszycach o długości 3,5 km z oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną typu BIO - BLOK WS - 400 i w Chróścinie o dł. 3,2 km. z przepompownią ścieków, które tłoczone są do Skoroszyc. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w pozostałych wsiach i nie skanalizowanej zabudowy w/w wsi nie jest zorganizowane.

Śieć gazowa o długości 4,3 km, znajduje się tylko we wsi Skoroszyce. Wg stanu na 31 grudnia 2000r. 22 budynki mieszkalne korzystały z gazu sieciowego .
W 2001 r. do sieci gazowej została podłączona Publiczna Szkoła Podstawowa i Urząd Gminy.

Gospodarka odpadami została uporządkowana na terenie gminy w 1995r. kiedy to rozpoczęto eksploatację gminnego składowiska odpadów komunalnych we wsi Chróścina . Wywozem odpadów komunalnych z posesji oraz obsługą składowiska zajmuje się Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach.

Sieć energetyczna - przez gminę przebiega linia o mocy 110 KV relacji Grodków-Hajduki. Zaopatrzeniem gminy w energię elektryczną zajmuje się Zakład Energetyczny w Opolu S.A.
Eksploatacją sieci i urządzeń średniego i niskiego napięcia zajmuje się Rejon Energetyczny w Paczkowie. Na terenie gminy usytuowanych jest 40 stacji transformatorowych oraz 1 rozdzielnia o mocy 15kV/15kV, z tego 38 stacji stanowi własność ZE Opole S.A, a dwie stanowią własność zakładów , na terenie których są usytuowane.

Sieć telefoniczna - w 1995r. rozpoczęto "telefonizację gminy" . Sieć telefoniczna doprowadzona jest do wszystkich wsi. Na terenie gminy zlokalizowane są dwie centralne telefoniczne we wsi Chróścina obsługująca wsie : Chróścinę, Pniewie i Stary Grodków oraz we wsi Skoroszyce obsługująca pozostałych 7 wsi.

Sieć dróg. Przez gminę przechodzi droga wojewódzka Brzeg-Nysa o długości 11,850m przebiegająca przez Stary Grodków, Chróścinę, Skoroszyce, Makowice oraz droga krajowa Nysa-Opole o długości 7,620 m przebiegająca przez wieś Sidzina. Pozostałe drogi o długości 34.568m to drogi powiatowe i o długości 28.614 drogi gminne. Stan dróg powiatowych i gminnych jest nie zadawalający.

Urządzenia melioracyjne w znacznej części wymagają odbudowy , po powodzi w lipcu 1997r. znaczna część urządzeń melioracyjnych została zamulona w wyniku czego w obecnej chwili występują miejscowe podtopienia gruntów rolnych. Utrzymaniem i konserwacją urządzeń zajmuje się działająca na terenie gminy Gminna Spółka Wodna z siedzibą w Skoroszycach.

Transport. Przez gminę przebiega linia kolejowa łącząca miasto Brzeg z miastem Nysa. Teren gminy obsługuje w komunikacji drogowej PKS w Nysie oraz w Brzegu. Po reformie oświaty w 1999 r. na terenie gminy funkcjonują 4 sześcioklasowe publiczne szkoły podstawowe: w Skoroszycach, Sidzinie, Chróścinie i Makowicach oraz gimnazjum w Skoroszycach.  Każda ze szkól posiada w miarę nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe oraz pracownię komputerową.

W Skoroszycach i Chróścinie funkcjonują świetlice szkolne oraz stołówki.
W każdym roku wszystkie dzieci , których rodzice złożą karty zgłoszeń przyjmowane są do przedszkoli w Skoroszycach, Sidzinie i Chróścinie. Przy szkołach podstawowych w Skoroszycach, Chróścinie i Sidzinie prowadzone są gminno-szkolne biblioteki.

Na terenie gminy funkcjonuja 2 niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej -  SKORMED w Skoroszycach i VITA-MED w Chróścinie. 

W 1999r. Rada Gminy Skoroszycie utworzyła Gminny Ośrodek Kultury  z siedzibą w Chróścinie. Na terenie gminy znajduje się 11 świetlic wiejskich w tym 3 istnieją przy remizach OSP w Chróścinie , w Starym Grodkowie i w Makowicach.
W każdej miejscowości znajduje się boisko sportowe. Istnieje 6 klubów sportowych LZS sekcja piłki nożnej i 1 klub sportowy LKS.