Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-07-13 02:25:10

Tereny inwestycyjne

8.jpg,
 
oferta inwestycyjna.jpeg,
 
oferta inwestycyjna 2.jpeg,
 

Na terenie gminy Skoroszyce znajdują się do sprzedaży lub dzierżawy następujące nieruchomości:

Teren o łącznej powierzchni 6,53 ha, położony w Chróścinie na działce Nr 654/13 .

Działka nr 645/13  o  powierzchni 6,54 ha, położona jest w Chróścinie przy drodze wojewódzkiej 401. Cała powierzchnia działki wyłączona z produkcji rolnej. Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym jako przeznaczenie podstawowe określono: produkcja, składy i magazyny, handel hurtowy, obsługa komunikacji, jako przeznaczenie uzupełniające : zieleń urządzoną, infrastrukturę techniczną, obiekty i urządzenia towarzyszące. Nieruchomość o kształcie prostokąta, teren płaski bez zabudowań przy trasie Wrocław - Nysa.
Istnieje możliwość wybudowania przyłącza wodociągowego. W odległości ok. 2 km znajduje się rozlewnia gazu płynnego i sieć kanalizacyjna.

 

Teren o powierzchni 12,14 ha znajdujący się w sąsiedztwie w/w terenu, położony w Chróścinie na działce 645/8.

Działka nr 645/8 o powierzchni 12,14 ha położona w obrębie Chróścina ok. 1 km od drogi wojewódzkiej nr 401. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina przeznaczona na cele rekreacyjno – wypoczynkowo- sportowe w tym gastronomię, handel, usługi. 

Około 50 % tego terenu jest zalesiona– Ls IV 5,43 ha, a ponadto znajdują się tam:

- pas startowy dla małych samolotów (wymagający modernizacji),

- zdewastowany basen kąpielowy,

- utwardzone ścieżki i drogi,

- 2 bunkry w dobrym stanie technicznym z możliwością przeznaczenia na magazyny.

Dużym atutem tej nieruchomości jest położenie z dala od zabudowy siedliskowej. Widzielibyśmy powstanie tam ośrodka turystyczno - sportowego na terenie, którego odbywać mogłyby się imprezy kulturalno - sportowo - rozrywkowe, czynny wypoczynek, z możliwością konsumpcji w formie małej gastronomii. 

Kierunki pożądanych inwestycji to:

Istnieje możliwość powiększenia terenu inwestycyjnego